Nu vertaald: Brief van de synodevaders aan jongeren

op 07-11-2018 door redactie

Artikelen > Nu vertaald: Brief van de synodevaders aan jongeren

Zaterdag 27 oktober is het slotdocument van de synode over Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping gepubliceerd. Daarnaast werd een brief van de synodevaders aan alle jongeren vrijgegeven. ‘De Kerk en de wereld hebben jullie enthousiasme dringend nodig.’

De korte brief is tijdens de synode in samenspraak met alle deelnemers geschreven met als doel de jongeren een boodschap van hoop, vertrouwen en bemoediging te bieden en hen duidelijk te maken dat de Kerk wil luisteren naar de stem van Jezus die doorklinkt in hun vele stemmen, kreten van enthousiasme maar ook in hun momenten van stilte.


Slotdocument

In het slotdocument zijn in 167 stellingen de besprekingen over alle deelthema’s van de synode samengevat. Ook dit gebeurde in samenspraak met de synodevaders, die onder meer door het indienen van wijzigingsvoorstellen konden reageren op het concept. Over de definitieve stellingen werd uiteindelijk gestemd. Voor alle stellingen was een ruime twee derde meerderheid.

Mgr. De Jong, deelnemer aan de synode namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie, heeft deelgenomen aan en heeft meegesproken in alle plenaire- en groepssessies tijdens de synode. Hij kon in verband met een wijding in het bisdom Roermond uiteindelijk niet stemmen maar heeft er vertrouwen in dat in het document de stem van alle deelnemers doorklinkt. Hij zegt hierover in een eerder gegeven interview: ‘De stemming geeft aan hoe de bisschoppen de paus willen adviseren. Niet meer en niet minder. Het is een indicatie hoe deze synodale vertegenwoordiging van het wereldepiscopaat de jongeren ziet en hoe we als Kerk met hen onze hoop op een eeuwig leven kunnen delen en er voor hen kunnen zijn. De paus kan daar mee doen wat hij wenst. Maar het is ook voor de bisschoppen zelf een graadmeter van hoe hun eigen ideeën gedeeld worden door hun “collegae”.


Brief van de synodevaders aan de jongeren

Wij, synodevaders, richten ons tot jullie, jongeren van deze wereld, met een woord van hoop, vertrouwen, troost. In deze dagen zijn wij bijeengekomen om te luisteren naar de stem van Jezus, “de eeuwig jonge Christus”, en in Hem jullie vele stemmen, jullie jubelkreten, klachten en stiltes te herkennen.

Wij weten van jullie innerlijk zoeken, de vreugde en de verwachtingen, het verdriet en de angst die jullie onrust vormen. Wij wensen dat jullie nu een woord van ons horen: wij willen medewerkers zijn van jullie vreugde, opdat jullie verwachtingen veranderen in idealen. Wij zijn er zeker van dat jullie bereid zullen zijn om je met jullie wil om te leven ervoor in te zetten dat jullie dromen gestalte krijgen in jullie bestaan en in de geschiedenis van de mensheid.

Laten onze zwakheden jullie niet ontmoedigen, laten broosheid en zonden geen obstakel zijn voor jullie vertrouwen. De Kerk is een moeder voor jullie, zij laat jullie niet in de steek, zij is bereid jullie op nieuwe wegen te begeleiden, op de hooggelegen paden waar de wind van de Geest krachtiger waait en de wolken van onverschilligheid, oppervlakkigheid en moedeloosheid wegvaagt.

God heeft de wereld zo liefgehad dat Hij haar zijn Zoon heeft geschonken. Wanneer dan de wereld zich keert naar het materiele, het onmiddellijk succes, het genot en de zwaksten verplettert, helpen jullie haar dan zich weer op te richten en de blik te richten op de liefde, de schoonheid, de waarheid en de gerechtigheid.

Wij zijn een maand lang samen op weg geweest met enkelen van jullie en vele anderen die met ons in gebed en genegenheid waren verbonden. Wij wensen deze weg nu voort te zetten in ieder gedeelte van de wereld waarheen de Heer Jezus ons stuurt als missionaire leerlingen.

De Kerk en de wereld hebben dringend behoefte aan jullie enthousiasme. Word reisgenoten van de zwaksten, de armen, de door het leven getekenden.

Jullie zijn het heden, wees een stralende toekomst.


Verder lezen


Foto: Paus Francuscis draagt de Heilige Mis op aan het einde van de synode. Bron: Synod2018.va